Praha (Pressweb) – Toto staré pořekadlo platí i v dnešní době. Proto jsme se v loňském roce zaměřili na certifikaci našeho zateplovacího systému a dnes jsme na prahu nové stavební sezony připraveni.

Na světe jsou zbrusu nové vnější tepelně izolační kompozitní systémy, tzv. ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Na trh jsou uváděny pod obchodním názvem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS – jejímž tepelným izolantem je minerální vata a KNAUF MARMORIT ENERGIE – jehož tepelným izolantem je expandovaný polystyrén EPS 70F.

Cesta obou systémů do praktického života nebyla snadná, protože se musely podrobit náročným zkouškám dle evropské normy ETAG 004. Testy byly prováděny v TAZÚS České Budějovice v období od června do října 2008. Současně probíhaly testy na požární odolnost v CSI Praha dle ČSN 13501. Výsledky, které byly úspěšné, musely následně projít schvalovacím řízením v České republice (ukončeno v prosinci 2008) a rovněž v EU. EOTA (European Organization for Technical Approval) je evropská organizace pro technická schválení, která musí po veškerém schvalovacím řízení vydat číselný kód našeho certifikátu. Ovšem legislativa EU je velice složitá a zdlouhavá. Avšak dnes již můžeme říci, že od 24. 2. 2009 vlastníme na ETICS Evropské technické schválení ETA-09/0028 KNAUF MARMORIT – ENERGIE s izolantem EPS a ETA-09/0029 KNAUF MARMORIT – ENERGIE PLUS s izolantem MW.

Testy v TAZÚS jednoznačně prokázaly nadstandardní kvalitu lepidel Ritmospachtel a Superritmo. Zkoušky probíhají ve speciálním zkušebním boxu, kde jsou simulovány klimatické podmínky do 80 cyklů – zatížení mrazem, deštěm a střídavě i teplem. Mnoho dalších náročných testů jednoznačně prověřilo vysokou kvalitu pastózních omítek z našeho výrobního programu, a to jak na bázi akrylátové, tak silikonové. Opětovně jsme se ujistili, že vysoká kvalita našich produktů je standard, který nemůže ohrozit naše obchodní vztahy.

Skladba ETICS je daná Technickým listem, a proto by nemělo dojít k jakékoli záměně produktů. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli uspořádat speciální odborné semináře pro naše partnery formou dvoudenních školení v naší Akademii a také individuálními prezentacemi v regionech. Všem proškoleným frekventantům je vydáváno osvědčení o absolvování semináře.

KNAUF MARMORIT ENERGIE (PLUS) jsou důmyslné, plně funkční stavební systémy, které jsou ze strany laické veřejnosti, zejména majitelů rodinných domů, malých sdružení vlastníků jednotek (SVJ) silně podceňovány. Aplikaci ETICS na své objekty mnohdy zadávají „garážovým firmám“, které nemají autorizace ve stavebnictví, bohužel mnohdy nejsou ani proškoleni k jejich montáži. Zde jsou položeny základy k hrubému porušování technologické kázně při realizaci ETICS. Právě z výše uvedených důvodů vznikají závady při užívání systému a následují reklamace, které jsou v naprosté většině neoprávněné.
A jsou to právě investoři, kteří se obracejí na nás, výrobce systému, a uplatňují reklamace bez ohledu na skutečnost, zda realizační firma provedla vše podle technologického předpisu. Závěry bývají pro investora žalostné. Zaplatil za nekvalitní práci a současně má nefunkční systém, v neposlední řadě esteticky znehodnocený dům.

V současné době máme připraveny všechny potřebné technické doklady a dokumenty. Jsou to technické listy, technologický postup montáže, včetně výkresové dokumentace, dále pokyny pro údržbu a užívání, kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS, garanční záruky výrobce systému a další související náležitosti.

Dalším krokem k prosazení našeho systému na trh je nově navázaná spolupráce s ČKAIT v jednotlivých regionech. Klademe si za cíl oslovit špičky našeho stavebnictví, které rozhodují o použití systému do stavebního celku. První akcí byla naše účast na valných hromadách jednotlivých komor v České republice. Zde jsme delegátům předali nové technické dokumentace. V další fázi pořádáme odborné přednášky v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT v jednotlivých regionech. Podporou pro prodej našeho sytému by měla být naše aktivní účast na seminářích pořádaných společností JTDJ.